ชุมชนหมู่บ้านเฉลิมสุขนิเวศน์ 6

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเฉลิมสุขนิเวศน์ 6 ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ซ.รามอินทรา 13 และ 15 ถนน รามอินทรา แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านเฉลิมสุขนิเวศน์ 6 มีประชากรชายจำนวน 930 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,000 คน รวมเป็น 1,930 คน

ชุมชนหมู่บ้านเฉลิมสุขนิเวศน์ 6 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 413 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 386 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเฉลิมสุขนิเวศน์ 6 มีกรรมการชุมชน 19 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเฉลิมสุขนิเวศน์ 6

เขต: บางเขน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ซ.รามอินทรา 13 และ 15

ถนน: รามอินทรา

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 930 คน

ประชากรหญิง: 1,000 คน

ประชากรรวม: 1,930 คน

จำนวนครัวเรือน: 413 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 386 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 19 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button