ชุมชนหมู่บ้านเจ้าพระยา

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเจ้าพระยา ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 แขวงตลิ่งชัน ถนน ชัยพฤกษ์ แขวง ตลิ่งชัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านเจ้าพระยา มีประชากรชายจำนวน 300 คน และประชากรหญิงจำนวน 341 คน รวมเป็น 641 คน

ชุมชนหมู่บ้านเจ้าพระยา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 180 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 122 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเจ้าพระยา มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเจ้าพระยา

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 แขวงตลิ่งชัน

ถนน: ชัยพฤกษ์

แขวง: ตลิ่งชัน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 300 คน

ประชากรหญิง: 341 คน

ประชากรรวม: 641 คน

จำนวนครัวเรือน: 180 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 122 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button