ชุมชนหมู่บ้านเจริญสุขใจ

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเจริญสุขใจ ตั้งอยู่ในเขตสาทร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ร่วมมิตร ถนน จันทน์ แขวง ทุ่งวัดดอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านเจริญสุขใจ มีประชากรชายจำนวน 437 คน และประชากรหญิงจำนวน 613 คน รวมเป็น 1,050 คน

ชุมชนหมู่บ้านเจริญสุขใจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 210 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 134 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเจริญสุขใจ มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเจริญสุขใจ

เขต: สาทร

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ร่วมมิตร

ถนน: จันทน์

แขวง: ทุ่งวัดดอน

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 437 คน

ประชากรหญิง: 613 คน

ประชากรรวม: 1,050 คน

จำนวนครัวเรือน: 210 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 134 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button