ชุมชนหมู่บ้านเจริญวงศ์

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเจริญวงศ์ ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซ.1-7 ถนน สายไหม แขวง สายไหม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านเจริญวงศ์ มีประชากรชายจำนวน 220 คน และประชากรหญิงจำนวน 169 คน รวมเป็น 389 คน

ชุมชนหมู่บ้านเจริญวงศ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 97 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 97 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเจริญวงศ์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเจริญวงศ์

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซ.1-7

ถนน: สายไหม

แขวง: สายไหม

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 220 คน

ประชากรหญิง: 169 คน

ประชากรรวม: 389 คน

จำนวนครัวเรือน: 97 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 97 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button