ชุมชนหมู่บ้านเคหะนคร

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเคหะนคร ตั้งอยู่ในเขตสะพานสูง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ถนน ราษฎร์พัฒนา แขวง สะพานสูง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านเคหะนคร มีประชากรชายจำนวน 5,805 คน และประชากรหญิงจำนวน 6,055 คน รวมเป็น 11,860 คน

ชุมชนหมู่บ้านเคหะนคร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,893 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 2,782 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเคหะนคร มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเคหะนคร

เขต: สะพานสูง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7

ถนน: ราษฎร์พัฒนา

แขวง: สะพานสูง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 5,805 คน

ประชากรหญิง: 6,055 คน

ประชากรรวม: 11,860 คน

จำนวนครัวเรือน: 2,893 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 2,782 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button