ชุมชนหมู่บ้านเคหะนคร 2

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเคหะนคร 2 ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน อ่อนนุช แขวง ลาดกระบัง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านเคหะนคร 2 มีประชากรชายจำนวน 210 คน และประชากรหญิงจำนวน 249 คน รวมเป็น 459 คน

ชุมชนหมู่บ้านเคหะนคร 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 118 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 118 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเคหะนคร 2 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเคหะนคร 2

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: อ่อนนุช

แขวง: ลาดกระบัง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 210 คน

ประชากรหญิง: 249 คน

ประชากรรวม: 459 คน

จำนวนครัวเรือน: 118 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 118 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button