ชุมชนหมู่บ้านเก้าแสนห้าสัมพันธ์

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเก้าแสนห้าสัมพันธ์ ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ถนน สายไหม แขวง สายไหม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านเก้าแสนห้าสัมพันธ์ มีประชากรชายจำนวน 610 คน และประชากรหญิงจำนวน 710 คน รวมเป็น 1,320 คน

ชุมชนหมู่บ้านเก้าแสนห้าสัมพันธ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 280 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 250 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเก้าแสนห้าสัมพันธ์ มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเก้าแสนห้าสัมพันธ์

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5

ถนน: สายไหม

แขวง: สายไหม

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 610 คน

ประชากรหญิง: 710 คน

ประชากรรวม: 1,320 คน

จำนวนครัวเรือน: 280 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 250 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button