ชุมชนหมู่บ้านเก้าแสนสอง

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเก้าแสนสอง ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ซ.รามอินทรา 14 ถนน รามอินทรา แขวง ท่าแร้ง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านเก้าแสนสอง มีประชากรชายจำนวน 360 คน และประชากรหญิงจำนวน 400 คน รวมเป็น 760 คน

ชุมชนหมู่บ้านเก้าแสนสอง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 174 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 169 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเก้าแสนสอง มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเก้าแสนสอง

เขต: บางเขน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9 ซ.รามอินทรา 14

ถนน: รามอินทรา

แขวง: ท่าแร้ง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 360 คน

ประชากรหญิง: 400 คน

ประชากรรวม: 760 คน

จำนวนครัวเรือน: 174 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 169 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button