ชุมชนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ซ.วัดแสมดำ ถนน พระราม 2 แขวง แสมดำ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ มีประชากรชายจำนวน 119 คน และประชากรหญิงจำนวน 136 คน รวมเป็น 255 คน

ชุมชนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 46 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 42 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10 ซ.วัดแสมดำ

ถนน: พระราม 2

แขวง: แสมดำ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 119 คน

ประชากรหญิง: 136 คน

ประชากรรวม: 255 คน

จำนวนครัวเรือน: 46 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 42 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button