ชุมชนหมู่บ้านเกาะแก้ววิลล่า

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเกาะแก้ววิลล่า ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ถนน สุขาภิบาล 1 แขวง คลองถนน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านเกาะแก้ววิลล่า มีประชากรชายจำนวน 349 คน และประชากรหญิงจำนวน 495 คน รวมเป็น 844 คน

ชุมชนหมู่บ้านเกาะแก้ววิลล่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 195 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 205 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเกาะแก้ววิลล่า มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเกาะแก้ววิลล่า

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 3

ถนน: สุขาภิบาล 1

แขวง: คลองถนน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 349 คน

ประชากรหญิง: 495 คน

ประชากรรวม: 844 คน

จำนวนครัวเรือน: 195 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 205 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button