ชุมชนหมู่บ้านเกษมสันต์ 1

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเกษมสันต์ 1 ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ. อ่อนนุช 17 ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านเกษมสันต์ 1 มีประชากรชายจำนวน 119 คน และประชากรหญิงจำนวน 141 คน รวมเป็น 260 คน

ชุมชนหมู่บ้านเกษมสันต์ 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 70 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 69 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเกษมสันต์ 1 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเกษมสันต์ 1

เขต: สวนหลวง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ. อ่อนนุช 17

ถนน: อ่อนนุช

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 119 คน

ประชากรหญิง: 141 คน

ประชากรรวม: 260 คน

จำนวนครัวเรือน: 70 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 69 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button