ชุมชนหมู่บ้านอินเตอร์

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านอินเตอร์ ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 หมู่บ้านอินเตอร์ ถนน ประชาร่วมใจ แขวง ทรายกองดินใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านอินเตอร์ มีประชากรชายจำนวน 180 คน และประชากรหญิงจำนวน 149 คน รวมเป็น 329 คน

ชุมชนหมู่บ้านอินเตอร์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 64 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 64 หลัง ชุมชนหมู่บ้านอินเตอร์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านอินเตอร์

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 10 หมู่บ้านอินเตอร์

ถนน: ประชาร่วมใจ

แขวง: ทรายกองดินใต้

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 180 คน

ประชากรหญิง: 149 คน

ประชากรรวม: 329 คน

จำนวนครัวเรือน: 64 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 64 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button