ชุมชนหมู่บ้านอินทามระซอย 51

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านอินทามระซอย 51 ตั้งอยู่ในเขตดินแดง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนหมู่บ้านอินทามระซอย 51 มีประชากรชายจำนวน 522 คน และประชากรหญิงจำนวน 612 คน รวมเป็น 1,134 คน

ชุมชนหมู่บ้านอินทามระซอย 51 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 220 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 191 หลัง ชุมชนหมู่บ้านอินทามระซอย 51 มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านอินทามระซอย 51

เขต: ดินแดง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 522 คน

ประชากรหญิง: 612 คน

ประชากรรวม: 1,134 คน

จำนวนครัวเรือน: 220 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 191 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button