ชุมชนหมู่บ้านอินทราวิลล่า

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านอินทราวิลล่า ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ยิ้มประยูร ถนน เทอดไท แขวง บางหว้า ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านอินทราวิลล่า มีประชากรชายจำนวน 1,720 คน และประชากรหญิงจำนวน 2,563 คน รวมเป็น 4,283 คน

ชุมชนหมู่บ้านอินทราวิลล่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 700 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 700 หลัง ชุมชนหมู่บ้านอินทราวิลล่า มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านอินทราวิลล่า

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ยิ้มประยูร

ถนน: เทอดไท

แขวง: บางหว้า

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 1,720 คน

ประชากรหญิง: 2,563 คน

ประชากรรวม: 4,283 คน

จำนวนครัวเรือน: 700 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 700 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button