ชุมชนหมู่บ้านอินทรารักษ์ 2

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านอินทรารักษ์ 2 ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านอินทรารักษ์ 2 มีประชากรชายจำนวน 452 คน และประชากรหญิงจำนวน 485 คน รวมเป็น 937 คน

ชุมชนหมู่บ้านอินทรารักษ์ 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 187 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 213 หลัง ชุมชนหมู่บ้านอินทรารักษ์ 2 มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านอินทรารักษ์ 2

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 452 คน

ประชากรหญิง: 485 คน

ประชากรรวม: 937 คน

จำนวนครัวเรือน: 187 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 213 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button