ชุมชนหมู่บ้านอาลักษณ์

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านอาลักษณ์ ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยคู้บอน 30 ถนน คู้บอน แขวง บางชัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านอาลักษณ์ มีประชากรชายจำนวน 314 คน และประชากรหญิงจำนวน 328 คน รวมเป็น 642 คน

ชุมชนหมู่บ้านอาลักษณ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 133 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 150 หลัง ชุมชนหมู่บ้านอาลักษณ์ มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านอาลักษณ์

เขต: คลองสามวา

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยคู้บอน 30

ถนน: คู้บอน

แขวง: บางชัน

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 314 คน

ประชากรหญิง: 328 คน

ประชากรรวม: 642 คน

จำนวนครัวเรือน: 133 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 150 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button