ชุมชนหมู่บ้านอาคารพิบูลวัฒนา

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านอาคารพิบูลวัฒนา ตั้งอยู่ในเขตพญาไท ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ. อาคารพิบูลวัฒนา ถนน พระราม 6 แขวง สามเสนใน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนหมู่บ้านอาคารพิบูลวัฒนา มีประชากรชายจำนวน 650 คน และประชากรหญิงจำนวน 831 คน รวมเป็น 1,481 คน

ชุมชนหมู่บ้านอาคารพิบูลวัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 515 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 306 หลัง ชุมชนหมู่บ้านอาคารพิบูลวัฒนา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านอาคารพิบูลวัฒนา

เขต: พญาไท

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ. อาคารพิบูลวัฒนา

ถนน: พระราม 6

แขวง: สามเสนใน

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 650 คน

ประชากรหญิง: 831 คน

ประชากรรวม: 1,481 คน

จำนวนครัวเรือน: 515 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 306 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button