ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 2

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 2 ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2543

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ถนน นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 2 มีประชากรชายจำนวน 283 คน และประชากรหญิงจำนวน 312 คน รวมเป็น 595 คน

ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 240 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 240 หลัง ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 2 มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 2

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2543

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10

ถนน: นวมินทร์

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 283 คน

ประชากรหญิง: 312 คน

ประชากรรวม: 595 คน

จำนวนครัวเรือน: 240 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 240 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button