ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 3

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 3 ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน สายไหม แขวง สายไหม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 3 มีประชากรชายจำนวน 185 คน และประชากรหญิงจำนวน 202 คน รวมเป็น 387 คน

ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 110 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 110 หลัง ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 3 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 3

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: สายไหม

แขวง: สายไหม

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 185 คน

ประชากรหญิง: 202 คน

ประชากรรวม: 387 คน

จำนวนครัวเรือน: 110 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 110 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button