ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 1

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 1 ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ถนน สายไหม แขวง สายไหม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 1 มีประชากรชายจำนวน 876 คน และประชากรหญิงจำนวน 979 คน รวมเป็น 1,855 คน

ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 564 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 860 หลัง ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 1 มีกรรมการชุมชน 15 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 1

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5

ถนน: สายไหม

แขวง: สายไหม

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 876 คน

ประชากรหญิง: 979 คน

ประชากรรวม: 1,855 คน

จำนวนครัวเรือน: 564 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 860 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 15 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button