ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 4

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 4 ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ถนน สายไหม แขวง สายไหม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 4 มีประชากรชายจำนวน 613 คน และประชากรหญิงจำนวน 637 คน รวมเป็น 1,250 คน

ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 4 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 650 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 510 หลัง ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 4 มีกรรมการชุมชน 14 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 4

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5

ถนน: สายไหม

แขวง: สายไหม

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 613 คน

ประชากรหญิง: 637 คน

ประชากรรวม: 1,250 คน

จำนวนครัวเรือน: 650 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 510 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 14 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button