ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 2

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 2 ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.สายไหม ถนน สายไหม แขวง สายไหม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 2 มีประชากรชายจำนวน 1,280 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,120 คน รวมเป็น 2,400 คน

ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 532 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 612 หลัง ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 2 มีกรรมการชุมชน 24 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 2

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.สายไหม

ถนน: สายไหม

แขวง: สายไหม

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 1,280 คน

ประชากรหญิง: 1,120 คน

ประชากรรวม: 2,400 คน

จำนวนครัวเรือน: 532 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 612 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 24 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button