ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 1

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 1 ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ถนน  แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 1 มีประชากรชายจำนวน 413 คน และประชากรหญิงจำนวน 483 คน รวมเป็น 896 คน

ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 422 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 422 หลัง ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 1 มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 1

เขต: บางเขน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 3

ถนน: 

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 413 คน

ประชากรหญิง: 483 คน

ประชากรรวม: 896 คน

จำนวนครัวเรือน: 422 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 422 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button