ชุมชนหมู่บ้านอัญชลี

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านอัญชลี ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 17 ถนน หทัยราษฏร์ แขวง มีนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านอัญชลี มีประชากรชายจำนวน 574 คน และประชากรหญิงจำนวน 676 คน รวมเป็น 1,250 คน

ชุมชนหมู่บ้านอัญชลี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 272 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 250 หลัง ชุมชนหมู่บ้านอัญชลี มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านอัญชลี

เขต: มีนบุรี

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 17

ถนน: หทัยราษฏร์

แขวง: มีนบุรี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 574 คน

ประชากรหญิง: 676 คน

ประชากรรวม: 1,250 คน

จำนวนครัวเรือน: 272 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 250 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button