ชุมชนหมู่บ้านอรุณวรรณ

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านอรุณวรรณ ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สายไหม 69 ถนน สายไหม แขวง สายไหม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านอรุณวรรณ มีประชากรชายจำนวน 183 คน และประชากรหญิงจำนวน 273 คน รวมเป็น 456 คน

ชุมชนหมู่บ้านอรุณวรรณ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 103 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 154 หลัง ชุมชนหมู่บ้านอรุณวรรณ มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านอรุณวรรณ

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สายไหม 69

ถนน: สายไหม

แขวง: สายไหม

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 183 คน

ประชากรหญิง: 273 คน

ประชากรรวม: 456 คน

จำนวนครัวเรือน: 103 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 154 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button