ชุมชนหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ซ.รามอินทรา 32 ถนน รามอินทรา แขวง ท่าแร้ง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข มีประชากรชายจำนวน 502 คน และประชากรหญิงจำนวน 623 คน รวมเป็น 1,125 คน

ชุมชนหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 220 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 200 หลัง ชุมชนหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข

เขต: บางเขน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8 ซ.รามอินทรา 32

ถนน: รามอินทรา

แขวง: ท่าแร้ง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 502 คน

ประชากรหญิง: 623 คน

ประชากรรวม: 1,125 คน

จำนวนครัวเรือน: 220 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 200 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button