ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ พหลโยธิน 40

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ พหลโยธิน 40 ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยพหลโยธิน 40 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ พหลโยธิน 40 มีประชากรชายจำนวน 715 คน และประชากรหญิงจำนวน 785 คน รวมเป็น 1,500 คน

ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ พหลโยธิน 40 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 459 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 459 หลัง ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ พหลโยธิน 40 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ พหลโยธิน 40

เขต: จตุจักร

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยพหลโยธิน 40

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 715 คน

ประชากรหญิง: 785 คน

ประชากรรวม: 1,500 คน

จำนวนครัวเรือน: 459 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 459 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button