ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ซ.พหลโยธิน 50 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ มีประชากรชายจำนวน 710 คน และประชากรหญิงจำนวน 690 คน รวมเป็น 1,400 คน

ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 320 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 300 หลัง ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ

เขต: บางเขน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6 ซ.พหลโยธิน 50

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 710 คน

ประชากรหญิง: 690 คน

ประชากรรวม: 1,400 คน

จำนวนครัวเรือน: 320 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 300 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button