ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ(อินทามระ 41)

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ(อินทามระ 41) ตั้งอยู่ในเขตดินแดง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2543

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อินทามระ 41 ถนน สุทธิสาร แขวง ดินแดง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ(อินทามระ 41) มีประชากรชายจำนวน 132 คน และประชากรหญิงจำนวน 165 คน รวมเป็น 297 คน

ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ(อินทามระ 41) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 65 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 63 หลัง ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ(อินทามระ 41) มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ(อินทามระ 41)

เขต: ดินแดง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2543

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อินทามระ 41

ถนน: สุทธิสาร

แขวง: ดินแดง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 132 คน

ประชากรหญิง: 165 คน

ประชากรรวม: 297 คน

จำนวนครัวเรือน: 65 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 63 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button