ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญพัฒนา

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ลาดพร้าว 18 ถนน ลาดพร้าว แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 327 คน และประชากรหญิงจำนวน 285 คน รวมเป็น 612 คน

ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 179 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 139 หลัง ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญพัฒนา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญพัฒนา

เขต: จตุจักร

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ลาดพร้าว 18

ถนน: ลาดพร้าว

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 327 คน

ประชากรหญิง: 285 คน

ประชากรรวม: 612 คน

จำนวนครัวเรือน: 179 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 139 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button