ชุมชนหมู่บ้านอมรพันธ์นคร สวนสยาม

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านอมรพันธ์นคร สวนสยาม ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน สวนสยาม แขวง คันนายาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านอมรพันธ์นคร สวนสยาม มีประชากรชายจำนวน 405 คน และประชากรหญิงจำนวน 489 คน รวมเป็น 894 คน

ชุมชนหมู่บ้านอมรพันธ์นคร สวนสยาม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 245 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 236 หลัง ชุมชนหมู่บ้านอมรพันธ์นคร สวนสยาม มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านอมรพันธ์นคร สวนสยาม

เขต: คันนายาว

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: สวนสยาม

แขวง: คันนายาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 405 คน

ประชากรหญิง: 489 คน

ประชากรรวม: 894 คน

จำนวนครัวเรือน: 245 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 236 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button