ชุมชนหมู่บ้านอภินคร 2000

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านอภินคร 2000 ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านอภินคร 2000 ถนน สายไหม แขวง สายไหม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านอภินคร 2000 มีประชากรชายจำนวน 137 คน และประชากรหญิงจำนวน 157 คน รวมเป็น 294 คน

ชุมชนหมู่บ้านอภินคร 2000 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 126 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 158 หลัง ชุมชนหมู่บ้านอภินคร 2000 มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านอภินคร 2000

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่บ้านอภินคร 2000

ถนน: สายไหม

แขวง: สายไหม

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 137 คน

ประชากรหญิง: 157 คน

ประชากรรวม: 294 คน

จำนวนครัวเรือน: 126 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 158 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button