ชุมชนหมู่บ้านอนันต์สุขสันต์ รุ่น 12

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านอนันต์สุขสันต์ รุ่น 12 ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ติดกับชุมชนเพชรสยาม ถนน รามอินทรา แขวง ท่าแร้ง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านอนันต์สุขสันต์ รุ่น 12 มีประชากรชายจำนวน 1,542 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,616 คน รวมเป็น 3,158 คน

ชุมชนหมู่บ้านอนันต์สุขสันต์ รุ่น 12 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 600 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 572 หลัง ชุมชนหมู่บ้านอนันต์สุขสันต์ รุ่น 12 มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านอนันต์สุขสันต์ รุ่น 12

เขต: บางเขน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 ติดกับชุมชนเพชรสยาม

ถนน: รามอินทรา

แขวง: ท่าแร้ง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 1,542 คน

ประชากรหญิง: 1,616 คน

ประชากรรวม: 3,158 คน

จำนวนครัวเรือน: 600 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 572 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button