ชุมชนหมู่บ้านอนันต์สุขสันต์รุ่น 18-20

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านอนันต์สุขสันต์รุ่น 18-20 ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซ.พหลโยธิน 48 ถนน รามอินทรา แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านอนันต์สุขสันต์รุ่น 18-20 มีประชากรชายจำนวน 1,542 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,616 คน รวมเป็น 3,158 คน

ชุมชนหมู่บ้านอนันต์สุขสันต์รุ่น 18-20 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 600 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 572 หลัง ชุมชนหมู่บ้านอนันต์สุขสันต์รุ่น 18-20 มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านอนันต์สุขสันต์รุ่น 18-20

เขต: บางเขน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซ.พหลโยธิน 48

ถนน: รามอินทรา

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 1,542 คน

ประชากรหญิง: 1,616 คน

ประชากรรวม: 3,158 คน

จำนวนครัวเรือน: 600 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 572 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button