ชุมชนหมู่บ้านหรรษา 3 โครงการวีว่า

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านหรรษา 3 โครงการวีว่า ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซ.สนอง ถนน มาเจริญ แขวง หนองแขม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านหรรษา 3 โครงการวีว่า มีประชากรชายจำนวน 437 คน และประชากรหญิงจำนวน 527 คน รวมเป็น 964 คน

ชุมชนหมู่บ้านหรรษา 3 โครงการวีว่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 215 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 215 หลัง ชุมชนหมู่บ้านหรรษา 3 โครงการวีว่า มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านหรรษา 3 โครงการวีว่า

เขต: หนองแขม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซ.สนอง

ถนน: มาเจริญ

แขวง: หนองแขม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 437 คน

ประชากรหญิง: 527 คน

ประชากรรวม: 964 คน

จำนวนครัวเรือน: 215 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 215 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button