ชุมชนหมู่บ้านสุขใจ

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านสุขใจ ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วชิรธรรมสาธิต 43 ถนน – แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านสุขใจ มีประชากรชายจำนวน 146 คน และประชากรหญิงจำนวน 168 คน รวมเป็น 314 คน

ชุมชนหมู่บ้านสุขใจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 76 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 76 หลัง ชุมชนหมู่บ้านสุขใจ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านสุขใจ

เขต: พระโขนง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วชิรธรรมสาธิต 43

ถนน: –

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 146 คน

ประชากรหญิง: 168 คน

ประชากรรวม: 314 คน

จำนวนครัวเรือน: 76 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 76 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button