ชุมชนหมู่บ้านสุขสมบูรณ์

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านสุขสมบูรณ์ ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.พหลโยธิน 52 ถนน พหลโยธิน แขวง คลองถนน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านสุขสมบูรณ์ มีประชากรชายจำนวน 550 คน และประชากรหญิงจำนวน 625 คน รวมเป็น 1,175 คน

ชุมชนหมู่บ้านสุขสมบูรณ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 205 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 205 หลัง ชุมชนหมู่บ้านสุขสมบูรณ์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านสุขสมบูรณ์

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.พหลโยธิน 52

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: คลองถนน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 550 คน

ประชากรหญิง: 625 คน

ประชากรรวม: 1,175 คน

จำนวนครัวเรือน: 205 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 205 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button