ชุมชนหมู่บ้านสุขทวี 1-2

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านสุขทวี 1-2 ตั้งอยู่ในเขตทวีวัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 และ 8 ถนน บรมราชชนนี แขวง ศาลาธรรมสพน์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านสุขทวี 1-2 มีประชากรชายจำนวน 400 คน และประชากรหญิงจำนวน 300 คน รวมเป็น 700 คน

ชุมชนหมู่บ้านสุขทวี 1-2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 135 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 130 หลัง ชุมชนหมู่บ้านสุขทวี 1-2 มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านสุขทวี 1-2

เขต: ทวีวัฒนา

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5 และ 8

ถนน: บรมราชชนนี

แขวง: ศาลาธรรมสพน์

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 400 คน

ประชากรหญิง: 300 คน

ประชากรรวม: 700 คน

จำนวนครัวเรือน: 135 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 130 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button