ชุมชนหมู่บ้านสินทรัพย์นคร

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านสินทรัพย์นคร ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ซ.พหลโยธิน 50 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านสินทรัพย์นคร มีประชากรชายจำนวน 1,193 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,292 คน รวมเป็น 2,485 คน

ชุมชนหมู่บ้านสินทรัพย์นคร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 731 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 731 หลัง ชุมชนหมู่บ้านสินทรัพย์นคร มีกรรมการชุมชน 14 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านสินทรัพย์นคร

เขต: บางเขน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ซ.พหลโยธิน 50

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 1,193 คน

ประชากรหญิง: 1,292 คน

ประชากรรวม: 2,485 คน

จำนวนครัวเรือน: 731 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 731 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 14 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button