ชุมชนหมู่บ้านสายไหม

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านสายไหม ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน สายไหม แขวง สายไหม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านสายไหม มีประชากรชายจำนวน 178 คน และประชากรหญิงจำนวน 197 คน รวมเป็น 375 คน

ชุมชนหมู่บ้านสายไหม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 106 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 102 หลัง ชุมชนหมู่บ้านสายไหม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านสายไหม

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: สายไหม

แขวง: สายไหม

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 178 คน

ประชากรหญิง: 197 คน

ประชากรรวม: 375 คน

จำนวนครัวเรือน: 106 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 102 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button