ชุมชนหมู่บ้านสายทิพย์

Share

ชุมชนหมู่บ้านสายทิพย์ ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซ.สายทิพย์ ถนน สายไหม แขวง สายไหม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านสายทิพย์ มีประชากรชายจำนวน 169 คน และประชากรหญิงจำนวน 176 คน รวมเป็น 345 คน

ชุมชนหมู่บ้านสายทิพย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 82 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 55 หลัง ชุมชนหมู่บ้านสายทิพย์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านสายทิพย์

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซ.สายทิพย์

ถนน: สายไหม

แขวง: สายไหม

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 169 คน

ประชากรหญิง: 176 คน

ประชากรรวม: 345 คน

จำนวนครัวเรือน: 82 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 55 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share