ชุมชนหมู่บ้านสามัคคี 53

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านสามัคคี 53 ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ – ถนน นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านสามัคคี 53 มีประชากรชายจำนวน 885 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,007 คน รวมเป็น 1,892 คน

ชุมชนหมู่บ้านสามัคคี 53 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 585 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 585 หลัง ชุมชนหมู่บ้านสามัคคี 53 มีกรรมการชุมชน 16 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านสามัคคี 53

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: –

ถนน: นวมินทร์

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 885 คน

ประชากรหญิง: 1,007 คน

ประชากรรวม: 1,892 คน

จำนวนครัวเรือน: 585 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 585 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 16 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button