ชุมชนหมู่บ้านสังสิทธิ์

Share

ชุมชนหมู่บ้านสังสิทธิ์ ตั้งอยู่ในเขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ซ. โชคชัย 4 ถนน ลาดพร้าว แขวง ลาดพร้าว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านสังสิทธิ์ มีประชากรชายจำนวน 737 คน และประชากรหญิงจำนวน 886 คน รวมเป็น 1,623 คน

ชุมชนหมู่บ้านสังสิทธิ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 531 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 355 หลัง ชุมชนหมู่บ้านสังสิทธิ์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านสังสิทธิ์

เขต: ลาดพร้าว

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10 ซ. โชคชัย 4

ถนน: ลาดพร้าว

แขวง: ลาดพร้าว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 737 คน

ประชากรหญิง: 886 คน

ประชากรรวม: 1,623 คน

จำนวนครัวเรือน: 531 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 355 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share