ชุมชนหมู่บ้านสวัสดี

Share

ชุมชนหมู่บ้านสวัสดี ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2543

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง แสมดำ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านสวัสดี มีประชากรชายจำนวน 227 คน และประชากรหญิงจำนวน 252 คน รวมเป็น 479 คน

ชุมชนหมู่บ้านสวัสดี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 84 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 94 หลัง ชุมชนหมู่บ้านสวัสดี มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านสวัสดี

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2543

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: แสมดำ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 227 คน

ประชากรหญิง: 252 คน

ประชากรรวม: 479 คน

จำนวนครัวเรือน: 84 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 94 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share