ชุมชนหมู่บ้านสวนทองวิลล่า 1

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านสวนทองวิลล่า 1 ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2551

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ซ.ทองอยู่ ถนน พหลโยธิน 61 แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านสวนทองวิลล่า 1 มีประชากรชายจำนวน 179 คน และประชากรหญิงจำนวน 198 คน รวมเป็น 377 คน

ชุมชนหมู่บ้านสวนทองวิลล่า 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 151 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 151 หลัง ชุมชนหมู่บ้านสวนทองวิลล่า 1 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านสวนทองวิลล่า 1

เขต: บางเขน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2551

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7 ซ.ทองอยู่

ถนน: พหลโยธิน 61

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 179 คน

ประชากรหญิง: 198 คน

ประชากรรวม: 377 คน

จำนวนครัวเรือน: 151 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 151 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button