ชุมชนหมู่บ้านสราญรมย์

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านสราญรมย์ ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 55/280 หมู่ 7 ถนน นวลจันทร์ แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านสราญรมย์ มีประชากรชายจำนวน 597 คน และประชากรหญิงจำนวน 687 คน รวมเป็น 1,284 คน

ชุมชนหมู่บ้านสราญรมย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 546 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 546 หลัง ชุมชนหมู่บ้านสราญรมย์ มีกรรมการชุมชน 21 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านสราญรมย์

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: 55/280 หมู่ 7

ถนน: นวลจันทร์

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 597 คน

ประชากรหญิง: 687 คน

ประชากรรวม: 1,284 คน

จำนวนครัวเรือน: 546 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 546 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 21 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button