ชุมชนหมู่บ้านสมิทธิโชติ

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านสมิทธิโชติ ตั้งอยู่ในเขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 ถนน เสนานิคม แขวง ลาดพร้าว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านสมิทธิโชติ มีประชากรชายจำนวน 174 คน และประชากรหญิงจำนวน 230 คน รวมเป็น 404 คน

ชุมชนหมู่บ้านสมิทธิโชติ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 137 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 127 หลัง ชุมชนหมู่บ้านสมิทธิโชติ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านสมิทธิโชติ

เขต: ลาดพร้าว

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 11

ถนน: เสนานิคม

แขวง: ลาดพร้าว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 174 คน

ประชากรหญิง: 230 คน

ประชากรรวม: 404 คน

จำนวนครัวเรือน: 137 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 127 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button