ชุมชนหมู่บ้านสมนึก

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านสมนึก ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ถนน – แขวง ลาดกระบัง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านสมนึก มีประชากรชายจำนวน 130 คน และประชากรหญิงจำนวน 200 คน รวมเป็น 330 คน

ชุมชนหมู่บ้านสมนึก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 69 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 69 หลัง ชุมชนหมู่บ้านสมนึก มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านสมนึก

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6

ถนน: –

แขวง: ลาดกระบัง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 130 คน

ประชากรหญิง: 200 คน

ประชากรรวม: 330 คน

จำนวนครัวเรือน: 69 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 69 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button