ชุมชนหมู่บ้านสดใส

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านสดใส ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ซ.พหลโยธิน 59 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านสดใส มีประชากรชายจำนวน 902 คน และประชากรหญิงจำนวน 898 คน รวมเป็น 1,800 คน

ชุมชนหมู่บ้านสดใส มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 350 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 337 หลัง ชุมชนหมู่บ้านสดใส มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านสดใส

เขต: บางเขน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8 ซ.พหลโยธิน 59

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 902 คน

ประชากรหญิง: 898 คน

ประชากรรวม: 1,800 คน

จำนวนครัวเรือน: 350 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 337 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button