ชุมชนหมู่บ้านศิรินคร

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านศิรินคร ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ถนน พหลโยธิน แขวง สายไหม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านศิรินคร มีประชากรชายจำนวน 230 คน และประชากรหญิงจำนวน 287 คน รวมเป็น 517 คน

ชุมชนหมู่บ้านศิรินคร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 235 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 84 หลัง ชุมชนหมู่บ้านศิรินคร มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านศิรินคร

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: สายไหม

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 230 คน

ประชากรหญิง: 287 คน

ประชากรรวม: 517 คน

จำนวนครัวเรือน: 235 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 84 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button